คุณ ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์

การศึกษา :
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ
 • ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างศึกษาที่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ที่มหาวิทยาลัยรังสิต 

ประวัติการทำงาน :
 • ปี พ.ศ. 2531-2534 ฝ่ายขายบริษัทเบทาโกร คอมพิวเตอร์ จำกัด ก่อนออกเป็นรองผู้จัดการฝ่ายขาย
 • ปี พ.ศ. 2534-2538 ฝ่ายขายบริษัท ซอฟต์สแควร์ (นอร์ทเธอร์น) 1999 จำกัด ก่อนออกเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย
 • ปี พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท ซี แอนด์ พี โซลูชั่น จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บจก.ซอฟต์มาร์ท ดอท คอม)
 • ที่ปรึกษากรมส่งเสิรมอุตสาหกรรม APEC-IBIZ รุ่น 3 ที่ปรึกษา ชินดัง รุ่น 1 จ.เชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประวัติที่ปรึกษา :
 • 08/38-01/39 ที่ปรึกษาบริษัท เอฟ.ซี.เอ.คอมพิวเตอร์ แอนด์โอเอ จำกัด
 • 10/38-03/39 รองผู้จัดการบริษัท ไคล์แม็กซ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
 • 01/39-02/39 ที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัท พีซี แอนด์ ซี โซลูชั่น จำกัด ที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัท ซี.เอส.ซี จำกัด
 • 02/39-06/39 ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท นพดลพานิช จำกัด
 • 12/38-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายขายห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่หลีเฮง
 • 04/39-05/39 ที่ปรึกษาฝ่ายขาย ร้านมานิตพานิช (สันกำแพง)

ประวัติการเป็นนักเขียน :
 • 09/36-01/37 เขียนคอลัมน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เขียนคอลัมน์ แวดวงไอที ในหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ในส่วนล้านนาธุรกิจ
 • 2547 นักเขียน คอลัมภ์ Properte IT ในนิตยสาร The Property (รายเดือน)

ประวัติการทำงานให้สังคม :
 • 2537 รองนายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย นครเชียงใหม่ 2538 กรรมการฝ่ายพัฒนาการบริหาร ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย นครเชียงใหม่ 2539
 • กรรมการฝ่ายต่างประเทศ ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย นครเชียงใหม่ 2543
 • นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย นครเชียงใหม่ 2537-38
 • กรรมการฝ่ายกิจกรรมบริการ ชมรมคอมพิวเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 2540
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่ 2545
 • รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 2538-39
 • ประธานนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยพายัพ 2539
 • รองประธานชมรมไตร เอ็ม.บี.เอ (ชมรมที่รวมกลุ่มกันสำหรับ นักศึกษาปริญญาโท สามสถาบัน คือ ม.พายัพ ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ) 2545
 • รองประธาน ชมรม MAXI MBA UTCC รุ่น3 (หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่)
 • ประธานจัดงานแสดงแผนธุรกิจ ของนศ.ที่จบ maxi mba รุ่น3 2546
 • อุปนายกฯ ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย (เจซีไทย) 2546
 • ประธานผู้จัดทำหนังสือ ชมรมธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ของผู้เรียนแฟรนไชส์ทั้งแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ธ นครหลวงไทย
 • 2547 -ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์เอื้ออาทร ของ SIPA -
 • รองประธานกลุ่มที่ปรึกษา Apec-Ibiz รุ่นที่ 3 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม -รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ -
 • ประธานชมรมธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย -กรรมการฝ่ายสารสนเทศ สมาคมแฟรนไชส์และเอ็สเอ็มอีไทย
  Admin