ANNIVERSARY 22 YEARS

เกี่ยวกับเรา

คุณ ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์

การศึกษา :
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ
ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างศึกษาที่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ที่มหาวิทยาลัยรังสิต
2010 จบการศึกษา Cookery at SSBT (Sydney School of Business and Technology)
2011 ศึกษาคอร์ส Tourism at Bridge Business College (1 Term)
2014 จบการศึกษา Massage Therapy at  TAFE  ARMIDALE 
2014 ศึกษาคอร์ส Book Keeping at TAFE ARMIDALE (1 Term)

ประวัติการทำงาน :
ปี พ.ศ. 2531-2534 ฝ่ายขายบริษัทเบทาโกร คอมพิวเตอร์ จำกัด ก่อนออกเป็นรองผู้จัดการฝ่ายขาย
ปี พ.ศ. 2534-2538 ฝ่ายขายบริษัท ซอฟต์สแควร์ (นอร์ทเธอร์น) 1999 จำกัด ก่อนออกเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย รวมทั้งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย
ปี พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท ซี แอนด์ พี โซลูชั่น จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บจก.ซอฟต์มาร์ท ดอท คอม)
ที่ปรึกษากรมส่งเสิรมอุตสาหกรรม APEC-IBIZ รุ่น 3
ที่ปรึกษา ชินดัง รุ่น 1 จ.เชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประวัติที่ปรึกษา :
08/38-01/39 ที่ปรึกษาบริษัท เอฟ.ซี.เอ.คอมพิวเตอร์ แอนด์โอเอ จำกัด
10/38-03/39 รองผู้จัดการบริษัท ไคล์แม็กซ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
01/39-02/39 ที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัท พีซี แอนด์ ซี โซลูชั่น จำกัด
ที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัท ซี.เอส.ซี จำกัด
02/39-06/39 ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท นพดลพานิช จำกัด
12/38-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายขายห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่หลีเฮง
04/39-05/39 ที่ปรึกษาฝ่ายขาย ร้านมานิตพานิช (สันกำแพง)
อดีตที่ปรึกษาไอที ของ โชคดีติ่มซำ
ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา ไอที บริษัท PJ THAI  RESTAURANT 

ประวัติการเป็นนักเขียน :
09/36-01/37 เขียนคอลัมน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เขียนคอลัมน์ แวดวงไอที ในหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ในส่วนล้านนาธุรกิจ
2547 นักเขียน คอลัมภ์ Properte IT ในนิตยสาร The Property (รายเดือน)
2552 นักเขียน คอลัมภ์ เปิดโลกไอที หนังสือพิมพ์ไทยออส 
2557 นักเขียน หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ในส่วนธุรกิจ คอลัมภ์ ไอทีเน็ต

ประวัติการทำงานให้สังคม :
2537 รองนายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย นครเชียงใหม่
2538 กรรมการฝ่ายพัฒนาการบริหาร ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย นครเชียงใหม่
2539 กรรมการฝ่ายต่างประเทศ ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย นครเชียงใหม่
2543 นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย นครเชียงใหม่
2537-2538 กรรมการฝ่ายกิจกรรมบริการ ชมรมคอมพิวเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
2540 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่
2545 รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
2538-2539 ประธานนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยพายัพ
2539 รองประธานชมรมไตร เอ็ม.บี.เอ (ชมรมที่รวมกลุ่มกันสำหรับ นักศึกษาปริญญาโท สามสถาบัน คือ ม.พายัพ ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ )
2545 รองประธาน ชมรม MAXI MBA UTCC รุ่น3 (หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่) และ เป็นประธานจัดงาน แสดงแผนธุรกิจ ของนศ.ที่จบ utcc maxi mba รุ่น3
2546 อุปนายกฯ ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย (เจซีไทย)
2546 ประธานผู้จัดทำหนังสือ ชมรมธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ของผู้เรียนแฟรนไชส์ทั้งแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ธ นครหลวงไทย
2547  -ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์เอื้ออาทร ของ SIPA รองประธานกลุ่มที่ปรึกษา Apec-Ibiz รุ่นที่ 3 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
          -รองประธานชมรมคอมพิวเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 
          -ประธานชมรมธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย
          -กรรมการฝ่ายสารสนเทศ สมาคมแฟรนไชส์และเอ็สเอ็มอีไทย

SOFTMARTS.COM
M: 08 400 11 800 - E : softmarts@gmail.com - Line : 08 400 11 800 - SKYPE :softmarts
Hot line 1800 888 199

เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เช็คเมลล์